Regeerakkoord: inkorten loondoorbetalingsverplichting

regeerakkoord

Regeerakkoord: inkorten loondoorbetalingsverplichting

regeerakkoordHet regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) is dinsdag 10 oktober bekend gemaakt. Het kabinet kondigt onder meer een aantal wijzigingen aan op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. De meest in het oog springende voorstellen lichten wij hier kort toe.

Inkorten loondoorbetalingsverplichting

Kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers lijken een financiële meevaller te krijgen. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt namelijk verkort van twee naar één jaar. In het regeerakkoord is te lezen dat de verantwoordelijkheid voor het tweede jaar loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen over gaan naar het UWV.

Het tweede jaar wordt bekostigd uit een uniforme lasten dekkende premie die deze kleine werkgevers afdragen.

Deze nieuwe regeling moet voor kleine werkgevers als stimulans dienen om sneller werknemers in dienst te nemen en risicoselectie voorkomen. Voor deze maatregel is echter wel een wetsvoorstel nodig dat door de Tweede en Eerste kamer geloodst moet worden.

WGA premiedifferentiatie

Middelgrote en grote werkgevers betalen in het publieke stelsel een (deels) gedifferentieerde premie om de WGA-uitkeringen te bekostigen. Zij dragen die premie af aan het UWV. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de loonsom van de werkgever, de uitkeringslasten en de sectorindeling.

Het kabinet-Rutte III wil deze premiedifferentiatie voor alle bedrijven terugbrengen van tien naar vijf jaar. De tweede periode van vijf jaar wordt betaald uit een collectieve, uniforme premie.

Versoepeling van het ontslagrecht

De introductie van de WWZ heeft ontslag van werknemers moeilijker gemaakt. Als gevolg hiervan zijn werkgevers extra huiverig om personeel voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Het kabinet stelt daarom voor om een zogenaamde cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Het komt namelijk nogal eens voor dat op elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen.

Een cumulatiegrond maakt het voor de rechter mogelijk een afweging te maken of van een werkgever verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden.

Ketenregeling

Als laatste wijziging noemen wij hier de aanpassing van de ketenregeling. Het nieuwe kabinet wil de kloof tussen vast en flexibel werken verkleinen. Daarom stellen zij voor om de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd te verlengen van twee naar drie jaar.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord nog vragen hebben? Neemt u dan gerust contact met ons op via 0182-304488 of stuur een e-mail naar inkomen@sucsez.nl.

Wat betekent het regeerakkoord voor de zorg? Lees het hier.

Geen reactie's

Geef een reactie